Privacy Policy | THE NAGA GROUP AG

1. Rozsah

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů ti poskytuje informace o typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů na webové stránce https://www.naga.com (dále jen „Webová stránka“) společností NAGA Group AG (dále jen „my“ a další tvary tohoto zájmena). Jsme správcem všech osobních údajů shromažďovaných na této Webové Stránce, pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů neobsahuje odlišná ustanovení.

Se svými dotazy se můžeš obrátit na tým ochrany osobních údajů NAGA Group AG na následující e-mailové adrese: info@naga.com

Osobními údaji se rozumí informace, které napomáhají identifikovat osobu, tedy údaje, které mohou být s osobou spojeny. Jedná se zpravidla o jméno osoby, její e-mailovou adresu či telefonní číslo. Čistě technická data, která se mohou pojit s osobou, jsou taktéž považována za osobní údaje.

2. Automatické shromažďování údajů o návštěvě / protokolových souborů serverů

Při každé návštěvě Webové Stránky automaticky sbíráme řadu technických údajů, které jsou rovněž osobními údaji.

Jsou to:

  • IP adresa uživatele

  • Název navštívené Webové Stránky či souboru

  • Datum a čas návštěvy

  • Množství přenesených dat

  • Upozornění o úspěšnosti přístupu

  • Typ a verze prohlížeče

  • Operační systém uživatele

  • Typ terminálu uživatele, včetně MAC adresy

  • Odkazující URL (předchozí navštívená stránka)

Tyto údaje se neslučují s ostatními osobními údaji, které aktivně poskytuješ v rámci Webové Stránky.

3. Co je to IP adresa

Každé zařízení (např. chytrý mobilní telefon, tablet, PC), které je připojeno k Internetu, má přidělenou IP adresu. O jakou IP adresu se jedná, záleží na typu internetového přístupu, jehož prostřednictvím je zařízení v dané chvíli připojeno k Internetu. Může to být IP adresa, kterou ti přidělil poskytovatel Internetu, např. pokud jsi k internetu připojen/a doma přes bezdrátovou síť LAN. Může to však rovněž být IP adresa, jakou ti přidělil poskytovatel tvé mobilní sítě nebo IP adresa poskytovatele veřejných či soukromých LAN sítí anebo jiného přístupového bodu k Internetu. V současné době nejčastější podoba (IPv4) IP adresy se skládá ze čtyř číselných bloků. Jako soukromý uživatel nebudeš mít zpravidla stálou IP adresu, jelikož poskytovatel ti ji přiděluje pouze dočasně (jedná se o tzv. dynamickou IP adresu). Jasná identifikace osobních dat je obvykle snazší u stálé IP adresy (takzvané „statické IP adresy“). Kromě případů, kdy jsou údaje použity pro účely stíhání neoprávněného přístupu k naší Internetové nabídce, tyto údaje běžně nepoužíváme v souvislosti s osobami, ale pouze pro účely anonymního posouzení, která z našich Webových Stránek je oblíbená, kolikrát za den je Webová Stránka navštívena, apod.

4. Soubory Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které příslušný použitý prohlížeč ukládá na tvé zařízení, když navštívíš naši Webovou Stránku. Tímto způsobem mohou jednotlivé služby Webové Stránky „rozpoznat“ a „zapamatovat si“ tvá nastavení. Na jedné straně tak napomáhají zvýšit uživatelskou přívětivost Webových Stránek a tím pádem pomáhají uživatelům (např. ukládáním přihlašovacích údajů). Na druhé straně se cookies používají k zaznamenání statistických údajů o používání Webové Stránky a takto shromážděná data jsou pak využita pro účely analýzy a reklamy.

Některé cookies se z tvého zařízení automaticky smažou v okamžiku, kdy Webovou Stránku opustíš (takzvané relační cookie). Jiné soubory cookies zůstávají uloženy po určitou dobu, která v jednotlivých případech není delší než dva roky (trvalé soubory cookies). K tomu používáme také takzvané cookies třetích stran, které jsou spravovány třetími stranami a slouží k poskytování konkrétních služeb.

Používání cookies můžeš ovlivnit. Většina prohlížečů ti nabídne možnost omezit nebo zcela zrušit ukládání cookies. Upozorňujeme však, že užívání a obzvlášť pohodlnost užívání je bez cookies omezené.

5. Kontaktování

Poté, co nás uživatel kontaktuje (např. prostřednictvím konktaktního formuláře nebo e-mailu), jsou jeho/její údaje uloženy pro účely zpracování jeho/její žádosti a pro případ následných dotazů.

6. Google Analytics

Tato Webová Stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. („Google“). Google analytics používá několik souborů cookies (viz výše) k identifikování tvého prohlížeče. Normálně jsou informace, které cookie získává o používání této Webové Stránky, odeslány na server Googlu v USA, kde jsou uloženy. My jsme však na této Webové Stránce aktivovali funkci anonymizace IP, takže Google v rámci členských států EU či jiných smluvních stran Dohody o Evropském Hospodářském Prostoru IP adresu nejdříve zkrátí. Celá IP adresa se na server Googlu v USA přenáší pouze ve výjimečných případech a zkracuje se tam. Na základě žádosti provozovatele této Webové Stránky použije Google tyto informace k analyzování tvého používání Webové Stránky, k sestavení zpráv o činnostech Webové Stránky a k poskytování dalších služeb týkajících se Webové Stránky a využívání Internetu provozovateli Webové Stránky. IP adresa, která je tvým prohlížečem odeslána v rámci Google Analytics, se neslučuje s ostatními údaji Googlu.

Googlu je možné zabránit, aby shromažďoval údaje, které cookie vytváří o tvém používání této Webové Stránky (včetně tvé IP adresy) a aby tyto údaje zpracovával, pokud si do svého prohlížeče stáhneš a nainstaluješ plugin, který je k dispozici pod tímto odkazem.

7. Změny, opravy a aktualizace

Máš právo na žádost kdykoliv a zdarma obdržet informace o osobních údajích, které se o tobě ukládají. Máš rovněž právo na opravení nepravdivých údajů a právo na zablokování a smazání tvých osobních údajů v takovém rozsahu, v jakém se to nepříčí žádné právní povinnosti uchovávát údaje nebo regulované činnosti, která nám dovoluje údaje zpracovávat. Za tímto účelem můžete kdykoliv kontaktovat info@naga.com.

8. Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro vykonávání našich služeb, o které jsi požádal/a nebo ke kterým jsi dal/a své svolení, kromě případů, kdy to zákon vyžaduje jinak.

9. Třetí strany a mezinárodní přenosy

Tvé osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími subjekty v rámci skupiny NAGA Group AG stejně jako se třetími stranami, ovšem pouze pro účely splnění jakýchkoliv žádostí o informace či podporu, jež jsi nám zaslal/a prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. Za tímto účelem a pouze pokud je to nutné, mohou být tvé údaje rovněž odeslány, uchovávány a/nebo použity v zemi mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP), která nemá stejnou úroveň ochrany jako EHP. Poskytnutím svých osobních údajů nám dáváš svolení, abychom tak učinili.

Provedeme všechny přiměřeně nezbytné kroky k tomu, abychom se ujistili, že jsou tvé údaje uchovávány v bezpečí a že jsou chráněny v souladu s našimi právními povinnostmi a normami. Pokud to není možné, například protože zákon vyžaduje, abychom údaje vydali, ujistíme se že je sdílení údajů zákonné. Chceš-li obdržet více podrobných informací o našich standardech a opatřeních při mezinárodních převodech, kontaktuj nás prosím na info@naga.com.

10. Právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a přenositelnost údajů

Máš právo na žádost kdykoliv a zdarma obdržet informace o osobních údajích, které se o tobě ukládají. Máš rovněž právo na opravení nepravdivých údajů a právo na smazání tvých osobních údajů v takovém rozsahu, v jakém se to nepříčí žádné právní povinnosti uchovávát údaje nebo regulované činnosti, která nám dovoluje údaje zpracovávat.

Dále máš právo požádat nás o navrácení údajů, které jsi nám poskytl/a (právo na přenositelnost údajů). Na žádost můžeme tvé údaje také předat třetí straně podle tvé volby. Máš právo obdržet údaje ve formátu standardního souboru.

11. Právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů

Máš právo kdykoliv podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů.